دکتر اورنگ عطایی

عضو هیئت علمی، متخصص مامایی و بیماری های تولید مثل دام، کلینیسین